Неділя, 14.07.2024, 11:21
Ви увійшли як Гість | Група "Гості"Вітаю Вас Гість | RSS

РАДІОКОНСТРУЮВАННЯ


Статистика

Головна сторінка

       1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 ·          Станція юних техніків здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства. Положення про позашкільний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6.05.2001р. № 433.

·          Станція юних техніків функціонально підпорядкована відділу освіти Карлівської райдержадміністрації та заснована на майні, що належить до спільної власності територіальних громад району.

НАЙМЕНУВАННЯ ТА ЮРИДИЧНА АДРЕСА:

Карлівська районна станція юних техніків,Полтавської області

39500 Полтавська обл. м. Карлівка, вул. Леніна, 65

Районна станція юних техніків-широкодоступний заклад освіти, спрямовану на здобуття знань, умінь і навичок за інтересами, а також забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля.

·          Головними завданнями станції юних техніків є:

-     реалізація державної політики у галузі освіти;

-          створення оптимальних умов  для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб і підлітків у додатковій освіті, організація їхнього дозвілля;

-          виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань.

стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва;

-          виховання учнів в любові і інтересу до науки, техніки, виробництва, винахідництва і раціоналізаторства;

-          задоволення потреб учнівської  молоді у професійному самовизначенні відповідно до її інтересів і здібностей.

·          Станція юних  техніків організовує роботу з дітьми та юнацтвом за принципом добровільності вибору видів діяльності за інтересами.

·          До навчання на станції юних техніків залучаються вихованці, учні, студенти віком від 5 до 18 років.

7.Станція юних техніків у своїй діяльності керується конституцією України, законом України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН.

8.Станція  юних техніків визначається юридичною особою з дня реєстрації цього Статусу.

9.Станція юних техніків співпрацює з іншими навчально-виховними закладами, сім’ями, трудовими колективами, громадськими організаціями, творчими колективами.

10.Стація юних техніків організовує свою діяльність відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, що затверджується трудовим колективом.

11.Мова навчання і виховання у позашкільному навчальному закладі визначається Конституцією України.

12.Станція юних техніків створюється відповідно до чинного законодавства за наявністю належних умов для здійснення начально-виховного процесу, необхідної матеріально-виховного процесу, педагогічних кадрів.

13.Станція юних техніків відповідає за збереження здоров’я та життя дітей і учнівської молоді під час навчально-виховної роботи з ними.

                               2.ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАНЦІЇ ЮНИХ ТЕХНІКІВ.

14.Головні напрямки діяльності станції юних техніків /СЮТ/

визначаються цим закладом і погоджуються з відділом освіти.

СЮТ проводить навчально-виховну, організаційно-методичну та організаційно-масову роботу.

15.Станція юних техніків може діяти за рівнянням засновника самостійно чи у складі навчально-виховного комплексу.

16.СЮТ працює за річним планом роботи, розробляє та затверджує програми реалізації головних напрямків діяльності з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону. Інтересів дітей та юнацтва, потреб сім’ї, інших освітніх закладів.

  17.СЮТ організовує роботу з учнями протягом календарного року.  Навчальний рік на СЮТ розпочинається 1 вересня поточного року  і закінчується 30 травня наступного року.

Комплектування груп здійснюється у період з 1 до 15 вересня наповненість окремих гуртків, груп установлює директор стемції юних техніків залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного процесу. І становить не більше як 25 вихованців.

18. СЮТ проводить набір учнів на без конкурсній основі, а також і за конкурсом, умови якого розробляються станцією і погоджуються із засновником.

19. Навчально-виховний процес на СЮТ здійснюється диференційоване, відповідне до індивідуальних можливостей дітей з урахуванням  їх вікових особливостей.

20. Творчі об’єднання/ гуртки/ станції юних техніків класифікуються за трьома рівнями:

1 рівень-початковий. Сприяє виявленню творчих здібностей дітей, розвитку їхнього інтересу до творчої  діяльності.

2 рівень-основний. Розвиває стійкі інтереси дітей та учнівської молоді, дають їм додаткову освіту, задовольняють потреби у професійній орієнтації.

3 рівень-вищий. Це об’єднання за інтересами для юних талантів, обдарованих дітей та юнацтва для удосконалених знань та умінь.

Відповідне до рівня класифікації визначається мета 1 перспективи діяльності творчого об’єднання, його чисельний склад, кількість годин для опанування програм.

21. Зміст роботи гуртків визначається навчальними планами 1 програмами, як авторськими, так і типовими. Авторські програми затверджуються педагогічною радою СЮТ та узгоджуються державним органом управління освітою. Програма може бути однопрофільною, комплексною, наскрізною і передбачати навчання учнів індивідуально, в групах, об’єднання. Навчання учнів може вестися за програмою від одного місяця до кількох років.

Програмами може бути передбачена індивідуальна робота з обдарованими дітьми, дітьми-інвалідами, в тому числі за місцем проживання.

22. Чисельний склад груп визначається цим статусом і має бути:

- основний рівень-не менше 10 чоловік:

- вищий рівень-8 чоловік.

Групи в яких передбачене індивідуальне навчання-не більше 5 чоловік.

23. Педагогічний колектив позашкільного навчально-виховного закладу працює відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.

Тривалість занять визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психо - фізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій учнів і становить:

Віком від 5 до 6 років -30 хвилин;

Віком від 6 до 7 років -35 хвилин;

Інших  -45 хвилин.

24. Тривалість занять гуртків може складати:

Початковий рівень -4 години на тиждень;

Основний рівень -6 годин на тиждень;

Вищий рівень -8 годин на тиждень.

25. У канікулярні, вихідні та святкові дні СЮТ може працювати за окремим планом, затвердженим директором.

26. В гуртках автомотосправи, крім годин, відведених по теоретичному курсу на тиждень, на кожного члена гуртка виділяється додаткові години для навчання  практичній  їзді на автомобілі /мотоциклі/ кількості передбаченій програмою навчання.

27. Для зарахування учнів до оперативно-технічних гуртків необхідна довідка  медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених гуртках і заяви батьків або осіб, які їх заміняють.

28. З дозволу директора СЮТ при згоді керівника гуртка разом з учнями можуть брати участь у роботі гуртків батьки, які надають гуртку практичну допомогу.

29. У період канікул СЮТ проводить різноманітну масову роботу з учнями, в тому числі екскурсії, подорожі, змагання, табірні збори. Гурткові заняття можуть проводитися з певним чи змінним складом учнів як на базі станції,  так і за місцем проживання дітей. У літній час  СЮТ може відкривати профільні табори. Робота у канікулярний час, проведення масових заходів з дітьми  визначається станцією погодженням з районним відділом освіти.

30. СЮТ при наявності організувати роботу своїх гуртків у приміщеннях загальновизнаних шкіл, професійних – технічних училищ, навчально зроблених закладів, підприємств, організацій, за  місцевим проживанням, відведено до укладених угод із зазначеними закладами.

31. СЮТ при наявності матеріальних – технічних умов та відповідних кадрів,

за погодженням з органом державного управління освітою може організувати

на своїй базі виробничу практику учнів. З метою подальшого розвитку інтересів та нахилів учнів, станція може організувати виконання  замовлень підприємств на виготовлення необхідних виробів.

32. За угодою з відділеннями організацій та при наявності умов для одержанням певної професій, у період навчання на СЮТ, учневі, який складає кваліфікацій екзаменів, в установленими порядку видається свідоцтво про присвоєнням класифікації, розряду, класу за професією.

33. СЮТ  організує і проводить різні районні масові заходи:

свята, змагання, спілкування дітей та їх батьків.

34. На СЮТ здійснюється робота спрямована на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, форм з дітьми, підведення майстерності педагогічних працівників станції.

35. Права та обов'язки учасників навчальне – виховне прогресу станції визначені законом України "Про позашкільну освіту".

Статусом СЮТ можуть передбачити державні права та обов'язки учасників  навчально – виховного процесу, що не суперечить чином законодавству.

36. Відповідно до рішенням  засновника на підставі відведених угод та з урахуванням першу станції надаються організаційно – методична допомога педагогічним колективом шкіл, іншим навчальним закладом району, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

37. управлінням станцією юних техніків здійснюється відділом освіти Карлівської рай держадміністрації в межах повноважень. передбачених чинним законодавством.

38. Органам громадянського самоврядування  СЮТ є загальні збори  колективу, що складається не менше як один раз на рік.

39. Безпосереднє керівництво здійснює директор, який  призначається  і звільняється відділом освіти, з послідуючим погодженням з Карлівської районною радою.

40. Директор станції виконує такі функції:

·          керує діяльністю закладу, представляє його в усіх органах, установах і відповідає перед засновником за результатами діяльності закладу;

·          розпоряджається  майном, складає та затверджує штатний розпис в межах фонду заробітної плати,  затверджує (після погодження педрадою закладу) й організовує виконання кошторису, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, відкриває рахунки в установах банків;

·          встановлює надбавки, доплати, премії працівникам станції за рахунок і в межах фонду заробітної плати відповідно  до розпорядку визначеного педрадою закладу;

·          видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками  та вихованцями станції;

·          приймає на роботу та звільняє з роботи працівників станції;

·          затверджує функціональні обов’язки працівників закладу;

·          відповідає за збереження контингенту дітей, що отримують додаткову освіту;

·          забезпечує охорону праці працівників та охорону життя та здоров’я учнів.

41. З метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників на станції на правах дорадчого органу, створюється педагогічна рада.

                Склад функції та порядок роботи педагогічної ради визначається статутом станції. Головою педагогічної станції  є директор станції.

43. Педагогічна  рада:

·           розглядає  питання  організацій   та   здійснення  навчально-виховного  процесу масової та методичної  роботи:

·          обговорює  і рекомендує  до затвердження  річний план роботи 

·          сприяє розвитку творчої ініціативи педагогів, впровадження  досягнень науки і передового педагогічного досвіду в учбовий процес.

·          Приймає рішення  з інших питань професійної діяльності.

Члени педагогічної ради   мають право вносити  на її розгляд будь-які питання, пов’язані з навчально – виховним процесом. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але вони не можуть відбуватися  рідше ніж двічі на рік.

43. Для вдосконалення форм і методів навчально-виховної роботи, розвитку творчої ініціативи педагогічного колективу за рішенням педагогічної ради при районній станції можуть створюватись на громадських засадах методична рада  з секціями.

IV. ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

МАТЕРІАЛЬН0-ТЕХНІЧНА БАЗА.

 44. Фінансова-господарська діяльність станції юних техніків здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань та залучення коштів.

45. Джерелами формування коштів СЮТ можуть бути:

·          кошти державного та місцевого бюджетів, що надходять у розмірі не нижчому  від  передбаченого нормативами фінансування позашкільних навчально-виховних закладів;

·          кошти, отримані від громадян за надання платних послуг в галузі освіти  на підставі відповідних угод;

·          кошти одержані за виконання творчих, науково-дослідних та інших робіт на замовлення підприємств, установ, організацій;

·          доходи від надання в оренду приміщень, обладнання та іншого майна за погодженням із засновником;

·          доходи від реалізації власної продукції сільськогосподарської діяльності;

·          добровільні грошові внески спонсорів.

     Обсяг бюджетних асигнувань не залежить від наявності інших джерел фінансування станції. Бюджетні асигнування на освіту та позабюджетні кошти, кошти, не витрачені в поточному році, не підлягають вилученню.

46. Платні послуги надаються в основному за профілем діяльності станції юних техніків відповідно до укладених  нею угод.

                Платні послуги надаються за договірними цінами. Встановлення планових завдань на розвиток платних послуг у будь-якій формі забороняється. 

47. Станція юних техніків у здійсненні фінансово-господарської діяльності має право:

·          самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності відповідно до його статуту;

·          розвивати власну матеріальну базу, мережу профільних таборів;

·          користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він  розміщений;

·          володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;

·          виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту, брати в оренду ділянки для с\г робіт.

Матеріально-технічна база станції юних техніків охоплює приміщення, споруди, обладнання, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме та не рухоме майно, що перебуває у її користуванні.

48. Порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності на СЮТ визначається чинним законодавством.

                Контроль за фінанси-господарською діяльністю  станції здійснюється відповідними державними органами, засновником, а також  уповноваженими особами.

49. Збитки, заподіяні станції юних техніків іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

                Відчуження майна СЮТ можливе лише у випадках, передбачених чинним законодавством за погодженням з районною радою.

                                                             V. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

50. Станція юних техніків має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами,  підприємствами, організаціями, громадянськими об’єднаннями інших країн в установленому законодавством порядку.

VI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СТАНЦІЇ ЮНИХ ТЕХНІКІВ

51. Станція юних техніків безпосередньо підпорядкована і під звітна відділу освіти.

52. Основною формою контролю з боку засновника за діяльністю СЮТ є державна атестація, яка проводиться не рідше, ніж один раз на 10 років, у порядку, встановленому МОН.

53.  Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється  засновником СЮТ.

 VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

54. Позашкільний заклад – СЮТ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в  установах банків, штамп, бланк встановленого зразка, печатку із своїм найменуванням.

55. Ліквідація чи реорганізація станції  юних техніків здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

 

Вхід на сайт
Календар
«  Липень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Copyright MyCorp © 2024
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz